📌 NJOFTIM PUBLIK

 

Të nderuar qytetarë,

 

Sipas njoftimit të mëposhtëm, ju njoftojmë se ka nisur procesi për regjistrimin e “tokës bujqësore në përdorim”, duke bërë të mundur marrjen në pronësi.

 

Ligji 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësise në Republiken e Shqiperisë”, parashikon paisjen e qyetarëve me dokumentin e pronesisë të cilët janë subjekt që plotësojnë, njëkohësisht, këto kushte:

 

a) janë përfitues të tokës në pronësi ose përdorim, sipas akteve nënligjore që kanë
rregulluar marrëdhëniet juridike të ndarjes apo dhënies në përdorim të tokës bujqësore të vitit
1991 e në vazhdim. Subjekte përfituese janë edhe:
i) punonjësit e ish-ndërmarrjes bujqësore më 1.8.1991, gjendja civile e të cilëve u është
transferuar në fshatin ku gjendet toka objekt i kalimit në pronësi, pas datës 1.8.1991;
ii) personat që nuk kanë qenë punonjës të ish-ndërmarrjeve bujqësore, por kanë qenë
banorë të fshatit ku gjendet toka bujqësore, objekt i kalimit të pronësisë, sipas regjistrit të
gjendjes civile më 1.8.1991;
iii) personat që u është hequr e drejta e pronësisë me krijimin e ish-kooperativave
bujqësore apo ish-ndërmarrjeve bujqësore ose trashëgimtarët e tyre;
b) nuk kanë përfituar tokë bujqësore në territorin e ndonjë ish-kooperative apo ishndërmarrjeje bujqësore tjetër;
c) deri në 6 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, kanë paraqitur kërkesë pranë njësive të
vetëqeverisjes vendore për plotësimin me AMTP për tokat e ish-kooperativave bujqësore apo
ish-ndërmarrjeve bujqësore, pavarësisht nëse janë pajisur ose jo me aktin e marrjes së tokës
në përdorim;
ç) janë përdorues faktikë të tokës bujqësore.

 

Kopjen e dokumentucionit mund ta dërgoni në Bashkinë Has nëpërmjet postës Shqiptare ose ta dorëzoni pranë “zyrës së protokollit”.

 

1. Fotokopje ID
2. Kërkesa për regjistrimin e tokës (me shkrim)
3. Fotokopje e dokumentit që vërteton marrjen e tokës në pronësi (nëse e disponon)
4 Planvendosje (harta që tregon vendodhjen e parcelës).

 

🔴 Afati përfumdimtar i dorëzimit të kërkesës është data 7 Nëntor 2020.

 

AlbaniaUSA