Emergjenca Civile

Emergjence civile do të thotë situatë e papritur me pasoja negative për komunitetin dhe që cenon sigurinë e tij, e cila shkaktohet nga fatkeqësi që sjellin dëme të menjeherëshme dhe të renda për:

 • Jeten e njerëzve
 • Gjenë e gjallë
 • Pronen
 • Treshegimninë kulturore
 • Mjedisin

Mbrojtje civile është tërësia e masave të marra për parashikimin, parandalimin, lehtësimin, gadishmërinë, përgjigjen dhe rimekëmbjen nga fatkeqesitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera me qellim mbrojtjen:

 • E jetes së njerëzve
 • Të gjëse së gjallë
 • Të prones
 • Të trashegimnisë kulturore
 • Të mjedisit
 • Parimi i informimit

Informimi për rreziqet dhe aktivitetet e institucioneve qndrore, vendore dhe të tjera përgjegjëse për mbrojtjen nga fatkeqësite natyrore dhe fatkeqësite e tjera duhet të jetë publik.

AlbaniaUSA