Njoftim për dhënie me qera të tokave të pandara

Në zbatim të Ligjit nr.8312, datë 26.3.1998 “Për tokat bujqësore të pandara “, të Vendimit nr. 531, datë 21.08.1998 të Këshillit të Ministrave  ” Për tokat bujqësore të pandara “, i ndyshuar, të Udhëzimit nr.1, datë 18.07.2012 “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara “, i ndryshuar, Bashkia Has njofton fillimin e procesit të dhënies me qira të tokave bujqësor të pandara

 

AlbaniaUSA