Green Action Plan_Has_Draft Content 1.4 (1)

Në vijim të workshopit të dytë të zhvilluar në Has në datë 4 maj 2021 për planin e veprimit për investime inteligjente, bashkengjitur gjendet draft plani i punuar nga ekspertet me përfshirjen e informacioneve dhe disktutimeve të zhvilluara së bashku.

 

Si hapa vijues për këtë plan:

 

Nevojitet që plani të konsultohet dhe me gjëre tani, jo vetem nëpërmjet workshopeve por edhe me publikun. Plani, si bashkëngjitur, sipas afateve kohore në baze të ligjit 146/2014 “Për konsultimin dhe konsultimin publik” duhet të vendoset në faqen e Bashkise Has për tu konsultuar me publikun, dhe publiku në këtë formë ka mundesi ta shikoje dhe te dergoje komente.

 


Pas çdo komenti të fundit që do merret, materiali do finalizohet nga ekspertet e planit dhe do të kalojë për miratim me tej në Këshillin Bashkiak  Has.

 

AlbaniaUSA