Programi Kombetar i Praktikave te Punes per vitin 2019
Formulari per dergimin e te dhenave nga Bashkite
Institucioni Nr total Profili
1 Bashkia Has 1 Inxhinier Arkitekt (Profili Urbanist)
2 Bashkia Has 1 Inxhinier Ndertimi
3 Bashkia Has 1 Inxhinier Mjedisi
4 Bashkia Has 1 Inxhinier Gjeodet
5 Bashkia Has 1 Inxhinier Ndertimi (Infrastrukturë e Transportit)
6 Bashkia Has 1 Inxhinieri Telekomunikacioni
7 Bashkia Has 1 Shkenca Sociale (Drejtimi Punë sociale)
8 Bashkia Has 1 Juridik
9 Bashkia Has 1 Ekonomist (Auditim)
10 Bashkia Has 1 Ekonomist (Menaxhim Turizmi)

Ju lutem apikoni ne http://praktika.arsim.gov.al

AlbaniaUSA