DREJTORIA RAJONALE Kukes
VENDIM
Nr. 31 datë 12/02/2019
PËR DHENIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR PERIUDHËN 1-31.1.2019

Duke u mbështetur në nenin 27/1 të Ligjit 9355, datë 10.03.2005 ”Për ndihmën dhe Shërbimet
Shoqërore” i ndryshuar me Ligjin 44/2016 datë 21.04.2016 , në pikën 7 të Kreut II të Vendimit nr.
955, datë 07.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe masës së
përfitimit të ndihmës ekonomike”, ndryshuar me Vendimin nr.592, datë 18.10.2017, “Për disa
ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 955 datë 07.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve, të
procedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”, si dhe në bazë të
vendimit për propozim të paraqitur nga
Kryetari i Këshillit Bashkisë Has , Drejtoria Rajonale
Kukes

Vendosi:
Gjeneruar nga Sistemi i Ndihmes Ekonomike
1. Të përfitojnë ndihmë ekonomike pas aplikimit 1652 familje, me një fond 10,087,700 lekë,
listabashkëlidhur;
2. Individë me statusin e Jetimit
1 persona, me një fond 3000 lekë, lista bashkëlidhur;
3. Individë viktima të trafikimit
0 persona, me një fond 0 lekë, lista bashkëlidhur;
4. Individë viktima të dhunës në familje
0, me një fond 0 lekë, lista bashkëlidhur;
5. Individë prindër të fëmijëve të lindur:
a)Trinjakë
2 familje, me një fond 18000 lekë;
b)Katërnjakë
0 familje, me një fond 0 lekë;
c)Pesënjakë e më shumë njëherësh
0 familje, me një fond 0 lekë.
6. Fëmijë në kujdestari të një familje kujdestare
3 aplikime, me një fond 27000 lekë, lista
bashkëlidhur;

Gjeneruar nga Sistemi i Ndihmes Ekonomike

 

 

Shkarko vendimin te plote 

AlbaniaUSA