1.1 Transparenca dhe llogaridhenia ekonomiko financiare

1.2 Kalendari i programit buxhetor afatmesem dhe te buxhetit vjetor

AlbaniaUSA