REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE
Nr.

Kodi i regjistrimitÇështjaData e Regjistrimit në Protokollin e BashkisëOrgani/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)
Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo
Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)
Përgjigjia
(data dhe numri)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AlbaniaUSA